Disclaimer en copyright verklaring

Informatie volgens § 5 TMG:

Firat Kesgin
Freelance docent
Hammerbrookstrasse 69
20097 Hamburg

Deze opdruk is ook van toepassing op de sociale mediaprofielen op Facebook en Twitter.

In geval van onlinegeschillen met consumenten en met het oog op geschillenbeslechting stelt de EU-Commissie een overeenkomstig platform ter beschikking voor gebruik op http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Contact:

Telefoon: 04039815300
E-Mail: info@ivrt.de

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met de algemene wetten volgens § 7 par. 1 TMG. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te bewaken of omstandigheden te onderzoeken die duiden op illegale activiteiten.

Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie overeenkomstig de algemene wetgeving blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip waarop een concrete schending van de wet bekend is geworden. Indien wij kennis krijgen van dergelijke inbreuken, zullen wij de desbetreffende inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Onze website bevat links naar externe websites van derden op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is steeds de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. De gelinkte pagina's werden gecontroleerd op mogelijke wettelijke overtredingen op het ogenblik van het linken. Illegale inhoud was niet herkenbaar op het moment van koppelen.

Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is echter niet redelijk zonder concrete aanwijzingen van een wetsovertreding. Indien wij kennis krijgen van schendingen van de wet, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Copyright

De door de exploitant van de site gemaakte inhoud en werken op deze pagina's zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor de verveelvoudiging, bewerking, verspreiding of enige vorm van commercialisering van dergelijk materiaal buiten het toepassingsgebied van de auteurswetgeving is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectieve auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik.

Voor zover de inhoud van deze site niet door de exploitant werd gecreëerd, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Met name inhoud van derden wordt als zodanig gemarkeerd. Mocht u desondanks kennis krijgen van een inbreuk op het auteursrecht, dan verzoeken wij u ons daarvan in kennis te stellen. Als wij kennis krijgen van inbreuken, zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

Privacy verklaring

Wij danken u voor uw interesse in ons online aanbod en zijn blij met uw bezoek. Met de volgende verklaring willen wij u informeren over de aard, de omvang en het doel van de verzameling, het gebruik en de verwerking van persoonlijke gegevens in verband met het gebruik van onze website en u tegelijkertijd informeren over de rechten die u hebt.

In principe is het mogelijk onze website te bezoeken en te gebruiken zonder persoonsgegevens te verstrekken. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die met u persoonlijk in verband kunnen worden gebracht, bv. naam, adres, e-mailadres, gebruikersgedrag.

Indien echter gebruik wordt gemaakt van bepaalde diensten (bijv. registratie of andere overdracht van informatie) van onze website, worden persoonsgegevens uitsluitend verzameld en verwerkt in het kader van de toepasselijke algemene verordening gegevensbescherming (DS-GVO).

Om uw gegevens te beschermen, maakt onze website altijd gebruik van een up-to-date encryptieprocedure (SSL of TLS).

1. verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

1.1 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking via deze website in de zin van alle verordeningen inzake gegevensbescherming (in het bijzonder in de zin van de DS-GVO volgens Art. 4 Par. 7) is:

De heer Firat Kesgin
Hammerbrookstrasse 69
20097 Hamburg

Telefon: 04039815300
E-Mail: info@ivrt.de

De voor de verwerking verantwoordelijke is een natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

1.2 Indien u per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte persoonsgegevens (uw e-mailadres, uw naam en eventueel uw telefoonnummer) door ons opgeslagen conform artikel 6 (1) zin 1 lit. f en, indien van toepassing, b DS-GVO op basis van ons gerechtvaardigd belang om uw vragen te kunnen beantwoorden. Wij wissen de in dit verband verkregen gegevens nadat opslag niet langer noodzakelijk is (definitieve opheldering van het onderzoek) of beperken de verwerking indien er wettelijke bewaarplichten zijn.

1.3 Indien wij voor afzonderlijke functies van ons aanbod een beroep doen op in opdracht werkende dienstverleners of uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, zullen wij u in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring uitvoerig informeren over de respectieve processen. Daarbij zullen wij ook de vastgestelde criteria voor de opslagperiode vermelden.

2. Verzamelen van persoonsgegevens bij bezoek aan onze website, cookies

2.1 In het geval van louter informatief gebruik van onze website, d.w.z. als u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die de door u gebruikte browser aan onze server doorgeeft. Indien u onze website wenst te bekijken, verzamelen wij persoonsgegevens in overeenstemming met Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DS-GVO verzamelen wij de volgende gegevens op basis van ons legitiem belang, dat technisch noodzakelijk is om onze website aan u te kunnen tonen en om de stabiliteit, functionaliteit en veiligheid ervan te waarborgen: (1) IP-adres, (2) datum en tijdstip van het verzoek, (3) tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT), (4) inhoud van het verzoek (specifieke pagina), (5) toegangsstatus/http-statuscode, (6) hoeveelheid overgedragen gegevens in elk geval, (7) website waar het verzoek vandaan kwam, (8) browser, (9) besturingssysteem en de interface daarvan, (10) taal en versie van de browsersoftware.

2.2 Cookies

3. Duur van de opslag van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden opgeslagen voor de duur van de respectieve wettelijke bewaartermijn (in het bijzonder gemeten volgens de handels- en belastingwetgeving). Indien deze gegevens na het verstrijken van deze wettelijke bewaartermijn niet meer nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of voor het aangaan van de overeenkomst, of indien er van onze kant geen legitiem belang is om de gegevens te blijven bewaren, worden zij gewist.

4. Rechtsgrondslag voor de door ons verrichte gegevensverwerking

Voor zover wij in deze gegevensbeschermingsverklaring niet afzonderlijk naar de rechtsgrondslag verwijzen, geschiedt de gegevensverwerking in het algemeen op basis van de hieronder genoemde rechtsgrondslagen.

4.1 Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer doeleinden, is de verwerking van de gegevens door ons gebaseerd op Art. 6 I lit. a DS-GVO.

4.2 Voor zover de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contractuele relatie waarbij u partij bent, d.w.z. bijvoorbeeld voor de levering van producten na een bestelling of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, in het bijzonder om te reageren op een door u gestelde vraag, vindt de verwerking van de gegevens plaats op grond van art. 6 I lit. b DS-GVO.

4.3 Indien de verwerking van de gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke (bijv. fiscale) verplichting waaraan wij onderworpen zijn, is de verwerking van de gegevens door ons gebaseerd op Art. 6 I lit. c DS-GVO.

4.4 Indien de verwerking van de gegevens plaatsvindt ter bescherming van uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon, is dit gebaseerd op Art. 6 I lit. d DS-GVO.

4.5 Indien de verwerking van persoonsgegevens niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen valt, is de verwerking van de gegevens gebaseerd op Art. 6 I lit. f DS-GVO. Dienovereenkomstig wordt de verwerking uitgevoerd ter behartiging van ons gerechtvaardigd belang of het belang van een derde, mits uw belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden niet prevaleren.

5. Uw rechten

U hebt de volgende rechten ten aanzien van ons bedrijf met betrekking tot de u betreffende persoonsgegevens.

5.1 Recht op informatie, art. 15 DS-GVO

U hebt het recht om van ons gratis informatie en een kopie te vragen over verwerkte persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Bovendien heeft u recht op informatie over (1) de doeleinden van de verwerking, (2) de categorieën van verwerkte persoonsgegevens, (3) de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name in het geval van ontvangers in derde landen of internationale organisaties, (4) - indien mogelijk - de geplande duur, waarvoor de persoonsgegevens zullen worden bewaard of, indien dat niet mogelijk is, de criteria voor de vaststelling van die termijn, 5) het bestaan van een recht om de u betreffende persoonsgegevens te rectificeren of te wissen of om van de voor de verwerking verantwoordelijke beperking van de verwerking te verkrijgen, dan wel een recht om tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken 6) het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, (7) alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens indien de persoonsgegevens niet door ons zijn verzameld, (8) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de GDPR en, ten minste in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor u als betrokkene, (9) de passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 van de GDPR in verband met de doorgifte, wanneer persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie.

5.2 Recht op rectificatie, art. 16 DS-GVO

U hebt het recht te verzoeken dat onjuiste persoonsgegevens over u zonder onnodige vertraging worden gecorrigeerd. Bovendien heeft u het recht te verzoeken om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens - ook door middel van een aanvullende verklaring.

5.3 Recht op wissen, art. 17 DS-GVO ("recht om te worden vergeten")

U heeft recht op het onmiddellijk wissen van persoonsgegevens indien een van de volgende redenen van toepassing is: (1) de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt, (2) u trekt uw toestemming waarop de verwerking was gebaseerd in overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), DS-GVO of artikel 9, lid 2, lit. een DS-GVO en er geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking is, (3) u bezwaar maakt tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, DS-GVO en er geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking zijn, of u bezwaar maakt tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2, DS-GVO, (4) de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, (5) het wissen van de persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of van een lidstaat waaraan wij onderworpen zijn, (6) de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig artikel 8, lid 1, DS-GVO.

5.4 Recht op beperking van de verwerking, art. 18 DS-GVO

U hebt het recht ons te verzoeken de verwerking te beperken indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan: (1) de juistheid van de persoonsgegevens door u wordt betwist gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren, (2) de verwerking onwettig is en u bezwaar maakt tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens, (3) wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden van de verwerking, maar u deze nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte, of 4) u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, DS-GVO, zolang nog niet is vastgesteld of onze legitieme gronden prevaleren.

5.5 Recht op kennisgeving, art. 19 DS-GVO

Wij zijn verplicht alle ontvangers wier persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt in kennis te stellen van elke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking krachtens artikel 16, artikel 17, lid 1, en artikel 18 DS-GVO, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. U hebt het recht op de hoogte te worden gebracht van deze ontvangers, indien u daarom verzoekt.

5.6 Recht op gegevensoverdraagbaarheid, art. 20 DS-GVO

U hebt het recht de u betreffende persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en deze gegevens zonder belemmering van ons, aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke over te dragen, mits de verwerking berust op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), DS-GVO of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), DS-GVO en de verwerking met behulp van geautomatiseerde procedures wordt uitgevoerd. U hebt ook het recht te verzoeken dat de persoonsgegevens rechtstreeks door ons aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke worden overgedragen, voor zover dit technisch haalbaar is.

5.7 U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons in overeenstemming met artikel 77, lid 3, van de GDPR.

6. bezwaar tegen of herroeping van de verwerking van uw gegevens, Art. 7 para. 3 DS-GVO

6.1 Indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Een dergelijke intrekking zal gevolgen hebben voor de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens nadat u deze aan ons hebt meegedeeld.

6.2 Wanneer wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op de afweging van belangen, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is het geval indien de verwerking niet noodzakelijk is, met name voor de uitvoering van een overeenkomst met u, hetgeen door ons telkens wordt aangetoond in de onderstaande beschrijving van de functies. Bij de uitoefening van een dergelijk bezwaar vragen wij u de redenen uiteen te zetten waarom wij uw persoonsgegevens niet mogen verwerken zoals wij hebben gedaan. In geval van uw gerechtvaardigd bezwaar zullen wij de situatie opnieuw bekijken en ofwel de gegevensverwerking stopzetten of aanpassen, ofwel u onze dwingende legitieme gronden tonen op basis waarvan wij de verwerking zullen voortzetten.

6.3 Vanzelfsprekend kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclame- en gegevensanalysedoeleinden. U kunt uw bezwaar tegen reclame aan ons kenbaar maken via de volgende contactgegevens:

De heer Firat Kesgin
Hammerbrookstrasse 69
20097 Hamburg

Telefon: 04039815300
E-Mail: info@ivrt.de

7. Gebruik van Google Analytics

7.1 Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de beheerder van de website te leveren.

7.2 Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

7.3 U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Bovendien kunt u het verzamelen van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Als alternatief voor deze plug-in is het, vooral bij het oproepen van onze website via mobiele apparaten, noodzakelijk om op de volgende link te klikken (opt-out cookie) om te voorkomen dat de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) door Google worden verzameld en door Google worden verwerkt: Gelieve mijn gegevens niet te verzamelen voor tracking met Google Analytics.

7.4 Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp()". Dit betekent dat IP-adressen in een verkorte vorm worden verwerkt, waardoor de mogelijkheid van persoonlijke referenties wordt uitgesloten. Indien de over u verzamelde gegevens betrekking hebben op een persoon, wordt dit onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonsgegevens onmiddellijk gewist.

7.5 Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. De verkregen statistieken stellen ons in staat ons aanbod te verbeteren en het interessanter te maken voor u als gebruiker. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens worden doorgegeven aan de VS, heeft Google zich aangesloten bij het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DS-GVO.

7.6 Informatie van de derde aanbieder: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001. Gebruikersvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, overzicht van gegevensbescherming: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, alsmede het privacybeleid: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

7.7 Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics voor een apparaatoverstijgende analyse van bezoekersstromen, die wordt uitgevoerd via een gebruikers-ID. U kunt de apparaatoverkoepelende analyse van uw gebruik deactiveren in uw klantenaccount onder "Mijn gegevens", "Persoonlijke gegevens".

8. Integratie van YouTube-video's

8.1 Wij hebben YouTube-video's (Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) geïntegreerd in ons online aanbod, die worden opgeslagen op http://www.youtube.com en direct vanaf onze website kunnen worden afgespeeld. [Deze zijn allemaal geïntegreerd in de "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus", d.w.z. dat er geen gegevens over jou als gebruiker aan YouTube worden doorgegeven als je de video's niet afspeelt. Alleen wanneer u de video's afspeelt, worden de in punt 2 genoemde gegevens doorgegeven. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht].

8.2 Door de website te bezoeken, ontvangt YouTube de informatie dat u de desbetreffende subpagina van onze website hebt bezocht. Bovendien worden de in lid 3 van deze verklaring genoemde gegevens verstrekt. Dit gebeurt ongeacht of YouTube een gebruikersaccount aanbiedt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat uw gegevens worden gekoppeld aan uw YouTube-profiel, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. YouTube slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt ze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of het ontwerpen van zijn website in overeenstemming met de vereisten. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om op de behoeften afgestemde reclame te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, en u moet contact opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen.

8.3 De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een gerechtvaardigd belang van YouTube bij een op de behoeften van de bezoeker afgestemde internetpresentie, cf. art. 6 lid 1 lit. f DSGVO.

8.4 Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door YouTube is te vinden in het privacybeleid. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich aangesloten bij het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

9. Integratie van Google Maps

9.1 Op deze website maken wij gebruik van de service Google Maps. Hierdoor kunnen wij u interactieve kaarten direct op de website tonen en kunt u de kaartfunctie gemakkelijk gebruiken.

9.2 Door de website te bezoeken, ontvangt Google de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt opgeroepen. Bovendien zullen de in punt 3 van deze verklaring genoemde gegevens worden toegezonden. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat uw gegevens aan uw Google-profiel worden gekoppeld, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor doeleinden van reclame, marktonderzoek en/of het op de behoeften afgestemde ontwerp van haar website, hetgeen een legitiem belang vormt, cf. Art. 6 para. 1 lit. f DS-GVO. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om op de behoeften afgestemde reclame te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, en u moet contact opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.

9.3 Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de plug-in provider, verwijzen wij u naar het privacybeleid van de provider. Daar vindt u ook nadere informatie over uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich aangesloten bij het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

10. Gebruik van Adobe Typekit

10.1 Deze website maakt gebruik van weblettertypen van Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republiek Ierland ("Adobe").

10.2 Om onze website correct weer te geven in de browser die u gebruikt - wat ook een legitiem belang is van onze kant (cf. Art. 6 Para. 1 lit. f DS-GVO) - laadt Adobe de door Adobe ter beschikking gestelde lettertypes (web fonts) in de cache. De noodzakelijke voorwaarde hiervoor is het tot stand brengen van een verbinding tussen de browser die u gebruikt en de Adobe-servers. In dit verband krijgt Adobe via uw IP-adres te horen dat onze website is bezocht.

10.3 Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de aanbieder van de plug-in is te vinden in de verklaringen inzake gegevensbescherming van de aanbieder. Daar vindt u ook nadere informatie over uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html. Adobe verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS

© Kanzlei Wrase, Hamburg https://www.lawst.de/